Skip to main content

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie: Aansluiten & verbinden

SKZ is een lokale en professionele partner voor kinderen en hun ouders. Wij zijn één met onze dorpen. Opgericht door moeders uit het dorp; van elkaar, voor elkaar. Wij geloven dat als je je verbindt, je relaties verdiept. Aansluiten betekent elkaar beter leren kennen. Dát is voor ons de kern bij het volgen, begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. SKZ kent je!

Bij SKZ werken we volgens de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang:

  1. zorgen voor emotionele en fysieke veiligheid
  2. het stimuleren van de persoonlijke competenties van een kind
  3. het stimuleren van de sociale competenties van een kind
  4. het overdragen van normen en waarden

Om deze doelen te bereiken hebben wij de volgende visie verwoord:

Wij  hebben oog voor de eigen voorkeuren, vaardigheden, tempo en talenten van íeder kind.

Wij dragen zorg voor een warme stabiele persoonlijke band met ouders, kinderen én elkaar.

Wij hebben respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind en geloven dat kinderen samen al spelend leren de wereld ontdekken.

Zo kan een kind uitgroeien tot een zelfbewust mens die eigen keuzes maakt, hiervoor durft te staan en zijn weg weet te vinden in het leven. Uiteraard met respect voor anderen en de omgeving.

Ons pedagogisch handelen: Kwalitatieve interacties

De volgende pedagogische vaardigheden helpen ons om richting te geven aan ons handelen in de interactie met de kinderen:

  • sensitieve responsiviteit (reageren op signalen)
  • respect voor autonomie (zelfstandigheid)
  • structureren en grenzen stellen (Gewoonten en regels)
  • praten en uitleggen (socialisering en woordenschat)
  • ontwikkelingsstimulering (persoonlijk, cognitief)
  • het begeleiden van interacties tussen kinderen (sociale ontwikkeling)

Daarnaast vindt SKZ het belangrijk om alle dagelijkse activiteiten rondom onze kinderen in een helder en regelmatig ritme te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap en een tijd van ontdekkend spelen. Een tijd van warm contact met de pedagogisch medewerker die het kind verzorgt en een tijd om samen met vriendjes te ravotten. Een tijd voor binnen en een tijd voor buiten spelen. Dit geeft houvast en vertrouwen.

Baby's

Wij delen de pedagogische visie van Emmi Pikler. Volgens Pikler worden alle baby's leergierig en nieuwsgierig geboren. Wij nemen tijdens verzorgmomenten de tijd om ons aan het tempo van de baby aan te passen. Zodoende krijgt hij/zij de kans om te verwerken wat zich aandient in zijn/haar omgeving en hierop te reageren.  Door het ‘samenspel’ wat hierdoor ontstaat tussen baby en medewerker, leert de baby dat het invloed kan uitoefenen. Het vertrouwen dat de baby nu ervaart, vormt de basis voor de eerste sociale contacten. Tijdens het vrije spel beschikken kinderen over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. Er is speelmateriaal dat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen hebben de mogelijkheid hun eigen interesses en behoeftes te volgen, zonder dat een medewerker ingrijpt, door hen aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen. De volwassene is in de buurt, maar beperkt zich tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens.

Peuters

In alle peutergroepen werken wij met de methode Puk. Deze methode is een gerichte stimulering van de ontwikkeling op meerdere gebieden met als extra accent de taalontwikkeling. Ook biedt dit programma een variatie aan activiteiten die de sociaal emotionele ontwikkeling, de spelontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de denkontwikkeling stimuleren. Zoals bijvoorbeeld de voorwaarden voor het rekenen op de basisschool. Omdat de activiteiten gepland, thematisch en spelenderwijs worden aangeboden, kunnen wij nauw aansluiten bij de belevingswereld van de peuters en zodoende gebruik maken van hun van nature nieuwsgierige aard. Deze nieuwsgierigheid benutten wij door kansen te creëren in de speelruimte, om verbanden te leggen tussen de diverse ontdekkingen die zij opdoen. Dit bevordert het openstaan om te leren voor straks in het basisonderwijs.

Schoolgaande kinderen

Wanneer kinderen opgroeien in de basisschoolleeftijd, ontwikkelen zij een voorkeur voor bepaalde leerstijlen en interesses. Op de bso spelen wij hierop in door de principes van de meervoudige intelligentie van Howard Gardner toe te passen in ons aanbod aan activiteiten en materialen.  Het doel hiervan is om enerzijds aan te sluiten bij de interesse van het kind, zodat het zijn/haar talenten kan ontplooien, anderzijds proberen wij hen te ‘verleiden’ tot het opdoen van nieuwe ervaringen waardoor zij ontdekken dat er nog méér is om te ontdekken.
Ons aanbod heeft diversiteit aan interesses en is gericht op: creativiteit, muziek, dramatische expressie en dans, koken en proeven, sport en spel, proefjes doen, uitvinden en techniek. Er is een plek waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te lezen of iets voor zichzelf te doen.
Omgaan met media is een onderwerp waar wij bewust aandacht aan schenken omdat kinderen in deze tijd hier veel mee te maken hebben. In ons mediabeleid kunt je hier meer over terugvinden.

Bel 071 580 80 10