Het Kuiken

Het Kuiken

Dagopvang

Hele dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.

meer over Het Kuiken ›
BSO Puntsgewijs

BSO Puntsgewijs

Buitenschoolse opvang

Opvang buiten schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

meer over BSO Puntsgewijs ›
De Kajuit

De Kajuit

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

meer over De Kajuit ›
Het Peuterpunt

Het Peuterpunt

Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

meer over Het Peuterpunt ›
Drie Turven Hoog

Drie Turven Hoog

Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

meer over Drie Turven Hoog ›
Kids 1
Kids 2

Privacy beleid van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om de leesbaarheid te bevorderen gebruiken we voor Stichting Kinderopvang Zoeterwoude de afkorting SKZ.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen heeft, ook als deze van algemene aard zijn, kunt u hierover contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan dit document.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens

SKZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze klanten, hun kinderen, sollicitanten alsmede overige externe partijen, afhankelijk van de partij in kwestie, verwerken.

Persoonsgegevens worden door SKZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden, zoals afhandelen van betaling of voldoen aan wettelijke verplichting;Communicatie betreffende informatie over de locatie of dienstverlening;Het uitvoeren van de dienstverlening die SKZ levert.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De plaatsingsovereenkomst;
 • Sollicitatieformulieren;
 • Visitekaartjes;
 • Intekenformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s);
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Zorgverzekering
 • Huisarts;
 • Tandarts;
 • Wel of geen betaald werk

Daarnaast verzamelt SKZ als dienstverlener in de kinderopvang ook bijzondere en gevoelige informatie:

 • BSN-nummer;
 • Informatie over de ontwikkeling van kinderen;
 • Informatie over gezondheid van kinderen.
 • Uw persoonsgegevens worden door SKZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  1.2 Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het inrichten van het kindplannings- en personeelsplanningsysteem;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat eruit de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens SKZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens
  Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
  Het Veldboeket 5
  2381 JK Zoeterwoude
  Telefoonnummer: 070-5808011
  E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Foto's

  Inschrijven bij ?

  meer informatie ›

  Heeft u een vraag?

  Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

  Ouderportaal

  wachtwoord vergeten?